Du är här

Integritetspolicy

1. Registeransvarig

Torneå stad (FO-nummer 0193524-6)
Suensaarenkatu 4
95400 Torneå

Finland

+358 (0)16 432 11
kirjaamo@tornio.fi

2. Kontaktperson i registerärenden

Ekonomiplanerare
Suensaarenkatu 4
95400 Torneå

Finland

 +358 (0)40 585 0990
kirjaamo@tornio.fi

3. Registrets namn

Ceepos-webbutik

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för bland annat leverans av beställningar, korrekt allokering av betalningar, identifiering av kunden och/eller en av kunden anmäld person, verifiering av kundens tidigare ärenden och ärenderättigheter, rapportering och marknadsföring.

Uppgifter om programmets användare samlas in för att definiera användarbehörigheter och övervaka användningen. Programmet skapar logginformation som innehåller personuppgifter och som kan användas för att utreda programmets tidigare användning och problem.

5. Registrets datainnehåll

Eventuella personuppgifter som lagras i registren är följande:

Allmänt kundregister: kundnummer, förnamn, efternamn, adress, postanstalt, telefonnummer, e-postadress, orderhistoria, användarnamn och tillstånd för direktmarknadsföring.

Orderregister: Kontaktuppgifter, beställda produkter.

Kundkort/-identifikationer: kortnummer och PIN-kod.

Anmälningar: Namn på personen som anmäls, kontaktuppgifter, hälsotillstånd (allergier och andra begränsningar), vårdnadshavarens uppgifter.

Sändlistor: E-postadress.

Personuppgifterna förvaras i registren tills de raderas manuellt. Orderinformationen förvaras tills den raderas manuellt eller enligt tidsinställd radering. Elektroniska kvitton förvaras tills de raderas manuellt, dock minst sex år.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Externa system som är integrerade i webbutiken och som förmedlar transaktioner via anslutningar. Den huvudsakliga uppgiftskällan är webbutikens kunder då dessa lägger order och gör anmälningar och elektroniska betalningar.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående. Personuppgifter kan överföras till den registeransvariges andra system såsom kassasystem, bokföring, fakturering, passerkontroll. Beroende på betaltjänstleverantören förmedlas kundens kontaktuppgifter till betalningssystemet i samband med betalning av en order för att underlätta problematiska situationer och återbetalningar.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

9. Principerna för skydd av registret

Underhållet av programmet är skyddat genom användarnamn och lösenord samt genom användargruppspecifika användarbehörigheter. Uppgifterna i databasen är skyddade genom användarnamn och lösenord och hanteringen av uppgifterna är begränsad till att endast användas i webbutikssystemet. Uppgifter som lagrats på diskar är skyddade med användarbehörigheter på operativsystemets nivå. All datatrafik mellan systemleverantörens system samt webbutiken och betaltjänstleverantören är SSL-krypterad.

Webbutiksserverns underhållsanslutning är endast tillåten för server- och systemleverantörer. Programvaruleverantören har obegränsad åtkomst till att granska och radera all information som samlats.

10. Samtycke till behandlingen av personuppgifter

Inköp och betalningar i webbutiken betraktas som samtycke till behandlingen av personuppgifter och av konsumenten krävs inget separat samtycke för att använda systemet. När personuppgifterna kommer från ett externt system sköts samtycket till behandlingen av personuppgifterna utanför webbutikssystemet.

11. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om hen som har registrerats i registret och att få kopior av uppgifterna. Begäran om insyn ska lämnas elektroniskt eller skriftligt och adresseras till registrets kontaktperson.

12. Rätt att yrka på rättelse av en uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av en felaktig uppgift som finns i personregistret. Begäran ska lämnas till registrets kontaktperson på elektronisk väg eller skriftligt.

13. Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller hen för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.